Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D & ΠΕΙ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος,
συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να
έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους
υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Πιστοποιητικά Ιατρών –(οφθαλμιάτρου και παθολόγου ή καρδιολόγου)
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β’ αυτοκινήτου).
 • Α.Φ.Μ
 • Α.Μ.Κ.Α
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

 • 1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδειας οδήγησης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 16 ώρες 
 • Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.


ΔΙΠΛΩΜΑ Δ+ΠΕΙ εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου εφόσον έχω
δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου εφόσον έχω δίπλωμα
οδήγησης φορτηγού

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
 • **Δεν απαιτείται παράβολο πρακτικής ΠΕΙ αν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων( αντικαθίσταται με απλό παράβολο
  πρακτικής εξέτασης).  
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το
δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 7 ώρες
 • Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

 • Λεωφορεία ανεξαρτήτου του αριθμού των επιβατών και του μήκους του.
 • Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν
  υπερβαίνει τα 750 kg.
 • Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.
  Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες
  στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της
  αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη
  κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και
  φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας B