Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης λόγω απώλειας ή
κλοπής

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία δήλωσης κλοπής από Αστυνομία στην περίπτωση κλοπής.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης λόγω
απώλειας ή κλοπής

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Παράβολο Απώλειας ή Κλοπής Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αντίγραφο Εντύπου Άδειας Οδήγησης

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης λόγω φθοράς

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φθαρμένο διπλώματος οδήγησης αν υπάρχει.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το αντίγραφο διπλώματος οδήγησης λόγω φθοράς

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης