Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού
διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προυποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον
  μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή
  της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής
  πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς
  και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και από τους 2 κηδεμόνες που θα του επιτρέπει να βγάλει άδεια οδήγησης και να είναι θεωρημένη για το
  γνήσιο της υπογραφής τους.
Δικαιολογητικά
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10€+10€).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
Παράβολα
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας .
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς

Βιβλία για εξέταση:

 1. θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ο υποψήφιος θα εξεταστεί
  σε 30 ερωτήσεις)
 2. θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ( ο υποψήφιος θα εξεταστεί
  σε 10 ερωτήσεις)

2) Υποψήφιοι που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

 • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 • Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος αυτοκινήτου

Βιβλίο για εξέταση:
1. θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ( ο υποψήφιος θα εξεταστεί σε 10 ερωτήσεις)