Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C & ΠΕΙ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος,
συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να
έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους
υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Πιστοποιητικά Ιατρών –(οφθαλμιάτρου και παθολόγου ή καρδιολόγου)
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β’ αυτοκινήτου).
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου

 • 1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Άδεις οδήγησης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.ΕΙ. 
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το
δίπλωμα οδήγησης φορτηγού

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 16 ώρες 
 • Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.