ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( το πρωτότυπο ).
3. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος ( Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ), ότι υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος που αντιστοιχεί σε 9.000 € για το πρώτο αυτοκίνητο και 5.000 &euro για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( το κείμενο δίδεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σημειώσεις:
1. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την προϋπόθεση της επαγγελματικότητας, αλλά προσλαμβάνει τρίτον ο οποίος έχει την προϋπόθεση αυτή, συνυποβάλλονται μαζί με το Π.Ε.Ι. και το δικαιολογητικό 3 στο όνομα του κατόχου του Π.Ε.Ι.
2. Η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα είναι πενταετής.

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).