Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής χωρίς Εξετάσεις

Περίπτωση 1η

Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 1/5/2002 έως 18/1/2011 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α (απεριόριστα κυβικά) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Περίπτωση 2η

Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 19/1/2011 έως 18/1/2013 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α2 (35kw ή 400cc) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Ημ. απόκτησης – Κωδικός Διπλώματος

Στην πίσω όψη του διπλώματος οδήγησης στην κατηγορία Α1 και στην στήλη 10 αναγράφεται η ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος σας,Εάν βρίσκεστε εντός των χρονικών πλαισίων και δεν υπάρχει και ο κωδικός 72 το δίπλωμα σας μετατρέπεται αντιστοίχως στην κατηγορία Α ή Α2 χωρίς να δώσετε πρακτικές εξετάσεις.

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να μετατραπεί το δίπλωμα σας στην αντίστοιχη κατηγορία

 
Δικαιολογητικά :
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία υπάρχουσας άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

Παράβολα :

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
Εκπαίδευση
 
Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 
 
Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 

 • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
 • Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες
 
Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄λεπτά
 
 
Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2
 
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 
Παράβολα
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2
 
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
 
 

Δικαίωμα Οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο
 
 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).
 
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.
 
Προϋποθέσεις
 
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.