Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Ειδική άδεια ταξί

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ειδική άδεια ταξί

 • 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Πιστοποιητικά και αποδεικτικά πληρωμής Ιατρών: Παθολόγου, Οφθαλμίατρου & Ψυχίατρου.

 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος μόνο σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :

 • Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως.
 • Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου
 • Πρώτες βοήθειες
 • Τοπικά θέματα
 • Δικαιολογητικά
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ειδική άδεια ταξί

 • 1 Παράβολο για έκδοση ειδικής άδειας
 • 1 Παράβολο για συμμετοχή στην θεωρητική εξέταση Εκπαίδευση
  Δεν απαιτούνται υποχρεωτικές ώρες θεωρητικών μαθημάτων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

Αρμόδια για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.

Η ειδική άδεια δεν ανανεώνεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως ΕΔΧ αυτοκίνητο όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως ΕΔΧ.

Όριο ηλικίας τα 69 έτη ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ ανανεώνεται υποχρεωτικά στα 67 έτη ηλικίας.

Σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα
πλήρη δικαιολογητικά, η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα
κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Δικαιολογητικά
 • Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης ταξί
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης ταξί
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Πιστοποιητικά και αποδεικτικά πληρωμής Ιατρών: Παθολόγου, Οφθαλμίατρου & Ψυχίατρου.
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ειδική άδεια ταξί

 • 1 Παράβολο για ανανέωση ειδικής άδειας

 

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΤΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΛΑΔΗ (e-παράβολο 250 € / κωδ. 2988).