ΑΝΑΝΕΩΣΗ ADR

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ADR

ADR - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης:
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

Δικαιολογητικά:

1- Αίτηση και εξουσιοδότηση παραλαβής πιστοποιητικού (συμπληρώνονται στη σχολή).
2- Δύο (2) φωτοαντίγραφα ταυτότητας (επικυρωμένα).

3- Δύο (2) φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης οχήματος (επικυρωμένα) τουλάχιστον Γ' κατηγορίας.
4- Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι:
"Επιθυμώ το ονοματεπώνυμό μου στο πιστοποιητικό ADR που θα παραλάβω να αναγράφεται με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ή ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες".
(Η επιλογή Λατινικών Χαρακτήρων προϋποθέτει προσκόμιση νέου τύπου άδειας οδήγησης ή θεωρημένου φωτοαντιγράφου Διαβατηρίου).

5- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ. επάγγελμα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. κλπ).
6- Δύο (2) φωτοαντίγραφα (επικυρωμένα) του παλαιού πιστοποιητικού ADR.

Χρόνος φοίτησης:
Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την Ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι:
Ανανέωση: 8 ώρες.

Βιβλία - Έντυπα:

Τα αρχεία που ακολουθούν αποτελούν τον κατάλογο όλων των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές εξετάσεων κατά τη σύνταξη των ερωτηματολογίων εξέτασης υποψηφίων οδηγών οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την ανανέωση - αντιστοίχιση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης.